Soláthraíonn na pleananna agus na ráitis forbartha líonra sonraí cruinne don CRF a ligeann dúinn ár n-oibleagáidí tuairiscithe agus monatóireachta um shlándáil an tsoláthair a sheachadadh, don leictreachas agus don ghás araon.

Pleananna Forbartha Líonraí

Chun cabhrú le líonraí fuinnimh a phleanáil agus a fhorbairt don todhchaí, táirgeann Eirgrid agus Líonraí Gáis Éireann pleananna forbartha líonra deich mbliana.

Is doiciméid iad na pleananna agus na ráitis forbartha líonra a bhreathnaíonn amach anseo a ligeann do EirGrid agus Líonraí Gáis Éireann measúnú a dhéanamh ar na gréasáin fuinnimh in Éirinn chun a chinntiú, i measc rudaí eile, go mbíonn na soilse ar lasadh, agus go mbíonn an gás ag sileadh go leanúnach.

Táirgeann EirGrid Ráiteas um Chumas Giniúna deich mbliana freisin agus Ráiteas Réamhaisnéise Tarchuir Uile-Oileáin deich mbliana.

Soláthraíonn na pleananna agus na ráitis forbartha líonra sonraí cruinne don CRF a ligeann dúinn ár n-oibleagáidí tuairiscithe agus monatóireachta um shlándáil an tsoláthair a sheachadadh, don leictreachas agus don ghás araon.

Ina theannta sin, de réir mar a aistríonn Éire í féin chuig geilleagar ísealcharbóin, beidh go leor dúshlán roimh na gréasáin fuinnimh in Éirinn agus ní mór iad a phleanáil agus a fhorbairt chun an t-aistriú a dhéanamh chomh réidh agus is féidir.

De réir mar a mhéadaíonn an méid leictreachais a ghintear ón ngaoth, ní mór don líonra leictreachais a bheith in ann neamh-intuarthacht na gaoithe a láimhseáil agus é ag feidhmiú fós ar bhealach slán. Tá tionchar ag úsáid mhéadaithe fuinnimh gaoithe freisin ar líonra gáis na hÉireann.

Chun cabhrú leis na dúshláin seo a shárú, tá roinnt tionscnamh nuálach i bhfeidhm, mar shampla an Clár DS3, instealladh Bithmheatáin agus úsáid feithiclí gáis nádúrtha comhbhrúite á forbairt.

Ráitis agus Pleananna amach anseo

DS3

Cé go bhfuil EirGrid i gceannas ar an gclár DS3, déanann an CRF maoirseacht ar chur chun feidhm an Chláir agus tacaíonn sé leis sin freisin.

Tá freagrachtaí reachtúla ar EirGrid in Éirinn maidir le ceannach eacnamaíoch na seirbhísí atá riachtanach chun tacú le hoibriú slán an chórais; tugtar 'seirbhísí coimhdeacha' ar na seirbhísí seo.

Féadfar cur síos a dhéanamh ar sheirbhísí coimhdeacha mar tháirgí, seachas fuinneamh, a theastaíonn chun oibriú slán an chórais tarchuir a áirithiú. Bhí conarthaí seirbhísí coimhdeacha i bhfeidhm ag EirGrid le roinnt gineadóirí. Cheannaigh EirGrid seacht seirbhís san iomlán.

Rinneadh athbhreithniú ar chreat na seirbhísí coimhdeacha tríd an gClár DS3. Tá sé mar aidhm ag an gclár DS3 freastal ar na dúshláin a bhaineann le córas leictreachais a oibriú ar bhealach slán agus spriocanna leictreachais in-athnuaite á mbaint amach.

Táthar ag súil go ndéanfaidh an Clár DS3 an méid seo a leanas:

  • Sábháilteacht agus cobhsaíocht an chórais leictreachais a fheabhsú agus slándáil an tsoláthair a fheabhsú;
  • Costais leictreachais do thomhaltóirí a laghdú;
  • Infheistíocht a spreagadh sna teicneolaíochtaí agus sna gineadóirí a sholáthraíonn an luach is fearr don chóras;
  • Cur ar chumas Éireann agus Thuaisceart Éireann a gcuid spriocanna in-athnuaite a bhaint amach.

Tuilleadh faisnéise ar an gClár DS3

Nuálaíocht

Feithiclí Leictreacha

Táthar ag súil go dtiocfaidh méadú ar chomhtháthú na n-earnálacha fuinnimh agus iompair sna blianta atá amach romhainn trí fheithiclí leictreacha agus breoslaí malartacha a chomhtháthú san earnáil iompair. Táthar ag súil go mbeidh an t-aistriú seo an-láidir san Eoraip mar gheall ar an ról ceannais atá glactha ag an AE maidir le réimsí amhail éifeachtúlacht fuinnimh, fuinneamh in-athnuaite a chur chun cinn agus athrú aeráide.

Bithmheatán

Is gás in-athnuaite é bithmheatán is féidir a instealladh isteach san eangach gáis nádúrtha. D’fhéadfadh instealladh bithmheatáin sláine an tsoláthair a mhéadú agus astuithe carbóin a laghdú, agus tá sprioc maidir le bithmheatán faoi 2030 socraithe ag an rialtas.

Aithníonn an CRF na tairbhí féideartha seo a bhaineann le hinstealladh bithmheatáin. Faoi láthair tá bithmheatán á instealladh isteach sa líonra ag pointe amháin. Thug an CRF athruithe isteach i rialacha an mhargaidh chun é seo a éascú agus leanfaidh sé d’athbhreithniú a dhéanamh ar bheartais de réir mar a fhorbraíonn an margadh bithmheatáin.

Gás Nádúrtha Comhbhrúite (CNG)

Is breosla malartach é GNC a fhaigheann maoiniú faoi láthair ón gCiste Nuálaíochta. Tá an Ciste Nuálaíochta ag tacú le tionscadal ar a dtugtar an Staidéar Cabhsa, faoina bhfuil líonra de stáisiúin GNC á sholáthar. Tá an tionscadal Cabhsa cómhaoinithe ag an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa de chuid an Aontais Eorpaigh (CEF). Is clár iompair agus bonneagair laistigh den Choimisiún Eorpach é CEF, a dhíríonn ar iompar inbhuanaithe, ilmhódach thar phríomhchonairí Eorpacha.

Tionscadail Chomhleasa (PCI)

Soláthraíonn an CRF measúnuithe ar indéantacht, aibíocht agus tionchar na dTionscadal Comhleasa, nuair is ábhartha d’Éirinn.

Is tionscadail bhonneagair iad Tionscadail Chomhleasa a chuirfidh le hinbhuanaitheacht, le hathléimneacht agus le comhtháthú mhargadh inmheánach fuinnimh an AE. Tá liosta PCInna dréachtaithe ag an gCoimisiún Eorpach faoi Rialachán AE 347/2013 (Treoirlínte don bhonneagar fuinnimh tras-Eorpach).

Forbraítear an liosta PCI gach dhá bhliain agus díorthaítear é ó aighneachtaí ó thionscnóirí tionscadail chuig an gCoimisiún Eorpach.