Inseofar duit san fhógra seo:

 • an fáth go bhfuilimid in ann do chuid faisnéise a phróiseáil;
 • an cuspóir atá i gceist agus an fhaisnéis á próiseáil;
 • cibé acu an mór duit í a sholáthar dúinn;
 • cé chomh fada is a stórálaimid í;
 • cibé acu an bhfaigheann aon fhaighteoir eile do chuid faisnéise pearsanta; agus
 • cibé acu an bhfuil sé beartaithe againn í a aistriú chuig tír eile.

Iarrtar ort an fógra seo a léamh go cúramach. Má tá aon cheisteanna agat faoin gcaoi a n-úsáidimid do chuid faisnéise, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh lenár n-Oifigeach Cosanta Sonraí leis na sonraí thíos.

Cé muid?

Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRF) rialaitheoir neamhspleách fuinnimh & uisce na hÉireann agus raon d’fheidmeanna eacnamaíocha, cúraim custaiméara agus sábháilteachta fuinnimh againn.

Gníomhaíonn an CRF mar rialaitheoir sonraí i ndáil le faisnéis a choimeádtar fút chun críocha an dlí ar chosaint sonraí i.e. na dlíthe náisiúnta agus AE is infheidhme maidir le cosaint sonraí, rialacháin agus treoirlínte lena n-áirítear an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus an tAcht um Chosaint Sonraí 2018. Chun críocha an dlí um chosaint sonraí, tá an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRF) ina chomhrialaitheoir sonraí i ndáil le Sonraí Scéime a phróiseáil le haghaidh scéimeanna Safe Electric agus RGI (Clár na Suiteálaithe Gáis) ( féach thíos chun tuilleadh faisnéise a fháil).

An fáth go mbailímid faisnéis fút

Chun a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh, is gá don CRF faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid faoi na daoine a dhéanann teagmháil linn.

Cuirtear an chuid is mó den fhaisnéis phearsanta ar fáil duit go díreach agat ar cheann de na cúiseanna seo a leanas;

 • Réiteach gearán (is féidir le custaiméirí fóntais teagmháil a dhéanamh le Cúram Custaiméirí CRF chun cabhrú leo a gcuid gearán le soláthraithe nó oibreoirí líonra a réiteach)
 • Iarratais ar fhaisnéis nó ceisteanna
 • Clárú le haghaidh nuashonruithe faoi fhoilseacháin CRF ar ár láithreán gréasáin
 • Rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoin reachtaíocht FOI / AIE / Cosanta Sonraí
 • Freagairt do chomhairliúcháin CRF
 • Freastal ar éisteacht phoiblí atá stiúrtha againn
 • Gearáin maidir le sábháilteacht a fuarthas i ndáil le Gás Nádúrtha Comhbhrúite (GNC)
 • Gníomhaíochtaí áirithe a bhaineann le hoibriú scéimeanna Safe Electric agus RGI ag an gComhlacht Maoirseachta Sainithe (CMS) atá ainmnithe (lena n-áirítear ceisteanna ón bpobal; achomhairc; gearáin, gníomhaíocht mhídhleachtach; iniúchadh agus cigireacht ar chigirí SSB)
 • Gníomhaíochtaí soláthair phoiblí (forthairgeoirí, soláthraithe agus soláthraithe seirbhíse)
 • Gníomhaíochtaí ceadúnaithe (próiseáil iarratas ar Cheadúnú, Ceadanna, Deimhnithe & Clárúcháin)
 • Nochtuithe Cosanta do Choimisinéirí CRF

Bailítear an fhaisnéis sin nuair a dhéanann tú teagmháil linn le ceist nó iarratas; trí fhoirmeacha a dhéanann tú a chomhlánú, nuair a thugann tú faisnéis dúinn de bhéal nó i scríobh nó nuair a thugann tú cuairt ar oifigí CRF.

Freisin faighimid faisnéis phearsanta go hindíreach. Is gnách go bhfaightear an fhaisnéis sin ó na heintitis a rialaímid nó a ainmnímid agus féadann sé tarlú sna cásanna seo a leanas:

 • Déanann Cúram Custaiméara CRF teagmháil le soláthraí fuinnimh nó oibreoir gréasáin thar do cheann agus tugann sé do chuid faisnéise pearsanta dúinn ina fhreagra:
 • Gníomhaíochtaí monatóireachta agus tuairiscithe maidir leis an margadh miondíola
 • Iniúchtaí a dhéanamh ar sholáthraithe fuinnimh nó Uisce Éireann
 • Measúnú ar iarratais ar Aithint Cháilíochtaí Gairmiúla an AE (Suiteálaithe Gáis & Conraitheoirí Leictreachais)
 • Gníomhaíochtaí áirithe a bhaineann le hoibriú scéimeanna Safe Electric agus RGI ag an gComhlacht Maoirseachta Sábháilteachta (CMS) atá ainmnithe. Áirítear leis sin iarratais, clárú a bhainistiú, deimhnithe críochnaithe, Fógraí faoi Ghuais agus Fógraí faoi Ghuais Fhéideartha, Fógraí Éigeandála, iniúchadh agus cigireacht ar RECanna/RGInna, gearáin, imscrúduithe, athruithe conraitheora nó suiteálaí, imeachtaí smachta, agus ceisteanna ón bpobal
 • Teagmhais agus imscrúduithe faoin gCreat Sábháilteachta Gáis (Gás Nádúrtha agus GPL); nó
 • Tugann fostaí dár gcuid do chuid sonraí teagmhála dúinn mar theagmhálaí éigeandála nó moltóir

[1] RGII (Clár Suiteálaithe Gáis na hÉireann); Safe Electric - RECI (Clár Conraitheoirí Leictreachais na hÉireann).

An fhaisnéis fút a phróiseálaimid

Categories of Personal DataTypes of Personal Data
IdentityName, surname, title, and other identifying information provided by youDetails left in voicemails or in call recordings to CRU Customer Care and records of these discussionsDetails provided when you sign in at CRU offices
Contact informationAddress, email address, phone number.
Authorised representativesDetails of nominees, executors, those with power of authority or other authorised representatives
Energy or Water Customer detailsComplaint Reference Number as assigned by Supplier or Network Operator, Account Number and History, Meter Number (MPRN / GPRN / WPRN) and energy / water consumption details, Nature of complaint and resolution steps, Details in call records to CRU Customer Care, Vulnerable customer status.
Tenderer detailsStaff CV details such as qualifications and experience; photos if provided in tender documents
Supplier detailsContact information, bank details, VAT details and tax clearance information
Stakeholder detailsContact information, role, meeting minutes / notes
Licence & Authorisation Applicant detailsContact information, Names of company directors, Person responsible for Construction / Engineer.
Market data as shared by Utility Suppliers or Network Operators** for the purposes of market monitoring, conducting supplier audits or CRU decision making Bulk energy retail market data regarding customer switching, renegotiations, prices, discount levels, disconnections, vulnerable customers, PAYG installations and debt flagging.Energy customer MPRN / GPRN bulk meter details relating to disconnections.Additional retail market data may be processed on a case by case basis in the context of auditing compliance with Codes of Practice for the bodies we regulate. Uisce Éireann customer WPRN bulk meter details for analysis.
Members of or applicants to Safe Electric or RGI SchemesContact information, documents relating to educational and employment background including identification, professional qualifications, insurance details, skills / training undertaken and previous employment details.Details of audit and inspections, complaints, investigations, changes of contractor or installer, disciplinary proceedings and certificates of completion.
Application for Recognition of EU Professional Qualifications (Gas Installers & Electrical Contractors)Nationality, Proof of eligibility to work in country of qualification(s), Details of registration / licence including certified documentary evidence from regulatory body/ competent authority; Details of relevant professional qualification(s) including transcripts / certificates; Details of professional experience including proof of the relevant learning outcomes; References from employers and supervisors and certification / proof of completed works.
Unregistered gas installers and electrical contractors (where a complaint has been received)Investigation files and enforcement actions, contact information, identification, statements in relation to alleged illegal gas and electrical works, employment background and professional qualifications
Safe Electric or RGI Inspectors schemes (where inspected or audited)Name, contact information, registration number, employment background, professional qualifications
Personal details relating to Gas Safety Framework (GSF) Incidents & Investigations***Contact information, nature of incident, injury information, health status of victim, investigation report
Protected Disclosure detailsContact information, organisation, role
Website user statistics (Google Analytics)Location, time, date and details of your visit to our website (as anonymous statistics)
Other personal informationTelephone recordings (made to our out-sourced customer care provider); CCTV images at our offices; Information in relation to FOI / AIE / Data Protection requests (including proof of identity if required); Responses to CRU surveys

[1] Leictreachas: OCCM (Oibritheoir an Chórais Clárúcháin Méadar) - ESBN (Líonraí BSL)

Gás: OCGP (Oibritheoir Cláraithe Gásphointí) - GNI (Líonraí Gáis Éireann)

Water: Uisce Éireann

Soláthraithe Leictreachais / Gáis: Le haghaidh an liosta reatha de sholáthraithe fuinnimh féach ar https://www.cru.ie/home/customer-care/energy/communication/

Tabhair faoi deara le do thoil: Ní iarrann ná éilionn an CRF sonraí pearsanta maidir le leanaí, stádas sláinte, ciontuithe coiriúla ná aon fhaisnéis eile a bhaineann le catagóir speisialta / atá íogair agus muid ag plé leis an bpobal, amhail chun críocha gearáin fhuinnimh a réiteach.

An fáth go n-úsáidimid do chuid faisnéise

Scéimeanna Safe Electric agus RGI

An tAcht um Rialáil Leictreachais (ARE), 1999, mar atá leasaithe ag píosaí éagsúla reachtaíochta, tugtar freagrachtaí reachtúla don CRF i réimsí na sábháilteachta leictreachais agus gáis. Cuimsítear leis sin na feidhmeanna seo a leanas:

 • Gníomhaíochtaí conraitheoirí leictreachais a rialú i ndáil leis an tsábháilteacht (ARE Cuid 9C, 9D, 9E); agus
 • Gníomhaíochtaí suiteálaithe gáis nádúrtha agus LPG a rialáil i ndáil leis an tsábháilteacht (ARE Cuid 9F, 9G, 9H, 9I, 9J).

Sábháilteacht Leictreachais - Scéim Safe Electric:

Scéim reachtúil rialála é Safe Electric le haghaidh Conraitheoirí Leictreacha Cláraithe agus oibreacha leictreacha cláraithe. Is í aidhm a fheidhme náisiúnta um maoirseacht sábháilteachta dearbhú a thabhairt ní hamháin go bhfuil Conraitheoirí Leictreacha Cláraithe cáilithe ó thaobh oibriú go sábháilte le leictreachas, ach go ndearnadh a gcuid oibreacha rialáilte i gcomhréir le Caighdeáin Náisiúnta Sábháilteachta.

Amhail an 3 Eanáir 2023, tá Walk Meadow Limited t/a Safe Energy Ireland ainmnithe mar an gComhlacht Maoirseachta um Shábháilteacht Leictreachais (CMSL).

Tá an CRF ina Chomhrialaitheoir Sonraí le Walk Meadow Ireland t/a Safe Energy Ireland i ndáil le seirbhísí a sholáthar agus maidir leis an bhfaisnéis a choimeádtar fút i gcomhthéacs Scéim Safe Electric. Iarrtar ort freisin féachaint ar Fhógra Príobháideachais Safe Electric.t

Sábháilteacht Gáis - Scéim RGI:

Scéim reachtúil rialála é Scéim RGI le haghaidh Suiteálaithe Gáis Cláraithe agus oibreacha gáis cláraithe. Is í aidhm a fheidhme náisiúnta um maoirseacht sábháilteachta dearbhú a thabhairt ní hamháin go bhfuil Suiteálaithe Gáis Cláraithe cáilithe agus inniúil ó thaobh oibriú go sábháilte le leictreachas, ach go ndearnadh a gcuid oibreacha rialáilte i gcomhréir le Caighdeáin Náisiúnta Sábháilteachta.

Amhail an 3 Eanáir 2023, tá Walk Meadow Limited t/a Safe Energy Ireland ainmnithe mar an gComhlacht Maoirseachta um Shábháilteacht Gáis

(CMSG) ag an CRF.

Tá an CRF ina Chomhrialaitheoir Sonraí le Walk Meadow Ireland t/a Safe Energy Ireland i ndáil le seirbhísí a sholáthar agus maidir leis an bhfaisnéis a choimeádtar fút i gcomhthéacs Scéim RGI. Iarrtar ort freisin féachaint ar Fhógra Príobháideachais RGI

Tá meas iomlán againn ar do cheart chun príobháideachais agus ní bhaileoimid ná ní phróiseálfaimid do chuid sonraí pearsanta ach, áit is gá, le haghaidh ceann de na cuspóirí seo a leanas (bonn dlíthiúil):

Ár gcúram poiblí mar rialaitheoir a chomhlíonadh lena n-áirítear:

 1. Teagmháil a dhéanamh leat tríd an bpost, ar an nguthán agus trí ríomhphost.
 2. Ionchur poiblí agus trácht faoi Chomhairliúcháin CRF a éascú.
 3. Freagairt do cheisteanna ó Phreasoifig an CRF.
 4. Freagairt do ghearáin faoi cháilíocht seirbhíse custaiméara i gcomhréir lenár gCairt do Chustaiméirí.
 5. Gearáin chustaiméara maidir le fuinneamh agus amp; uisce le do sholáthraí fuinnimh, oibreoir líonra agus Uisce Éireann a réiteach (Mar atá forordaithe faoi I.R. Uimh. 463 de 2011 agus na hAchtanna um Sheirbhísí Uisce 2013, 2014 & 2017).
 6. Eolas a thabhairt duit nó freagairt d’fhiosrú maidir leis na seirbhísí a sholáthraíonn soláthraithe fuinnimh, oibreoirí líonra nó Uisce Éireann. (Mar atá forordaithe faoi I.R. Uimh. 463 de 2011 agus na hAchtanna um Sheirbhísí Uisce 2013, 2014 & 2017).
 7. Iarratais a phróiseáil ar Cheadúnas chun Leictreachas a Ghiniúint nó Stáisiún Giniúna a Thógáil nó a Atógáil nó Ceadúnas Soláthair Leictreachais (faoin Acht um Rialáil Fuinnimh, 1999 Cuid 14 mar atá leasaithe); Ceadúnas um Sholáthar agus Sheoladh Gáis Nádúrtha (Faoi Chuid 16 den Acht Gáis (Rialachán) (Eatramhach) 2002 mar atá leasaithe); Ceadanna faoi bhun Cuid 48 agus Cuid 49 den Acht um Rialáil Leictreachais 1999; Deimhniú um CTÉ Ardéifeachtúlachta (mar atá leagtha amach in IR 298, 299 agus 499 de 2009); Ceadúnais Sábháilteacht GPL (i gcomhréir le cuid 9JE (3) den Acht um Rialáil Fuinnimh 1999, mar atá leasaithe ag an Acht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2012); Ceadúnais Líonra faoi Chuid 14 (1) den Acht um Rialáil Leictreachais 1999 & cuid 16 (1) den Acht Gáis 2002; agus Clárú REMIT (Rialachán maidir le Sláine agus Trédhearcacht an Mhargaidh Mórdhíola Fuinnimh (IR 480 de 2014).
 8. Bearta um monatóireacht ar an margadh miondíola fuinnimh chun ceanglais a chomhlíonadh a eascraíonn on 3ú Pacáiste de reachtaíocht fuinnimh na hEorpa a rinneadh a thrashuí i ndlí na hÉireann le I.R. Uimh. 450 de 2010 agus I.R. Uimh. 630 de 2011 (na I.Ranna lena gclúdaítear leictreachas agus gás, faoi seach).
 9. Iniúchtaí a dhéanamh ar sholáthraithe fuinnimh chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí leis an Lámhleabhar do Sholáthraithe Leictreachais agus Gáis (An Lámhleabhar Soláthraithe), mar Chód Cleachtais atá forordaithe in I.R. Uimh. 463 de 2011.
 10. Imscrúduithe a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíontar coinníollacha ceadúnais arna eisiúint faoi chuid (1) (b), (g) nó (h) den Acht um Rialáil Leictreachais 1999 nó cuid 16(1)(a) nó (b) den Acht Gáis (Eatramhach) (Rialachán) 2002.
 11. Éisteachtaí poiblí a stiúradh sa chás go bhfuil an CRF cinnte go bhfuil neart bunús ann um éisteacht phoiblí (mar atá forordaithe faoin Acht um Rialáil Leictreachais, 1999, Cuid 20, mar atá leasaithe).
 12. Achomhairc chlárúcháin, gearáin agus gníomhartha araíonachta a éascú maidir le hiarratasóirí nó baill de Scéimeanna Safe Electric agus RGI agus roinnt faisnéise a éascú i ndáil le hionchúisimh in aghaidh suiteálaithe gáis agus conraitheoirí leictreachais neamhchláraithe. (Mar atá forordaithe leis an Acht um Rialáil Leictreachais 1999, mar atá leasaithe agus an Doiciméad (na Doiciméid) C(h)ritéir.)
 13. Próiseáil iarratas ar Aithint Cháilíochtaí Gairmiúla an AE le haghaidh Suiteálaithe Gáis & Conraitheoirí Leictreachais mar atá forordaithe le Treoir 2013/55/AE ón AE agus I.R. Uimh. 8 de 2017.
 14. Monatóireacht agus cigireacht ag Cigirí Safe Electric agus RGI a éascú (Mar atá forordaithe faoin Acht um Rialáil Leictreachais 1999, mar atá leasaithe agus an Doiciméad (na Doiciméid) C(h)ritéir.
 15. Teagmhais a bhaineann le gás nádúrtha nó Gás Peitriliam Leachtaithe (GPL) a fhiosrú chun an chúis leo a aithint agus moltaí a dhéanamh maidir le teagmhais a chosc sa todhchaí mar atá éilithe ag an Acht Gáis (Leasú) (Cuid 2) (Dáileadh) Ordú 2003 agus an tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2012.
 16. Painéal Achomharc a bhunú mar atá sainithe san Acht um Rialáil Leictreachais 1999 mar atá leasaithe.
 17. Freagairt do ghearáin sábháilteachta i ndáil le Gás Nádúrtha Comhbhrúite (GNC) i gcomhréir le I.R. Uimh. 647/2018 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bonneagar Breoslaí Malartacha a Chur chun Úsáide) (Uimh. 2) 2018.

Chun téarmaí conartha a chomhlíonadh

 1. Soláthraithe seirbhíse agus soláthraithe a fhostú agus chun earraí agus seirbhísí a sholáthar agus íoc astu.
 2. Poist a líonadh agus chun fostaithe a fhostú agus iad a íoc.
 3. Monatóireacht ar agus taifeadadh na gcomhráite nuair a labhraíonn tú ar an nguthán lenár soláthraí teagmhála custaiméara atá seachfhoinsithe (chun anailís agus measúnú a dhéanamh ar an eispéireas seirbhíse custaiméara agus chun críocha cáilíochta, oiliúna agus bainistíochta conartha.

Ár gcuid oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh, amhail

 1. Tuairisceáin a chur ullmhú le cur faoi bhráid na n-údarás ábhartha lena n-áirítear tuairisceáin cháin ioncaim, PSWT, VAT3 agus tuairisceáin ioncaim eile a ullmhú.
 2. Cloí de do chuid ceart faisnéise.
 3. Cloí le hiarratais cheangailteacha ó chomhlachtaí rialála, amhail an Coimisiún um Chosaint Sonraí agus Oifig an Choimisinéara Faisnéise.
 4. Déanamh Nochtadh Cosanta do Choimisinéir sa CRF a éascú mar atá forordaithe ag an Acht um Nochtuithe Cosanta 2014.
 5. Cloí le horduithe cúirte a thagann chun cinn in imeachtaí sibhialta nó coiriúla.

Áit a bhfuil cead (ar féidir leat a tharraingt siar uair ar bith) tugtha agat dúinn.

Nuair a iarraimid cead uait, tabharfaimid níos mó eolais duit faoin gcaoi a n-úsáidfimid do chuid sonraí agus muid ag brath ar an gcead sin. Tabhair faoi deara le do thoil nach mbíonn tionchar ag tarraingt siar ceada ar phróiseáil atá bunaithe ar chead sular tarraingíodh siar é. Is féidir cead a thabhairt trí:

 1. Clárú le haghaidh nuashonruithe faoi fhoilseacháin CRF.
 2. D’íomhá phearsanta a úsáid i bhfoilseacháin CRF.
 3. Freastal ar imeacht CRF.
 4. Suirbhé CRF a chomhlánú.
 5. Úsáid fianán ar láithreán gréasáin an CRF. Úsáideann an CRF fianáin atá riachtanach um fheidhmiúlacht, shlándáil agus inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin, atá socraithe agus n ach féidir a scrios ná a bhlocáil. Freisin úsáideann an CRF fianáin le haghaidh cuspóirí staitistiúla chun líon na gcustaiméirí a chomhaireamh chomh maith leis an gcaoi a mbogann siad timpeall ár láithreáin ghréasáin trí shonraí anaithnid. Cabhraíonn sé sin linn le feabhas a chur ar an gcaoi a n-oibríonn ár láithreán gréasáin. Socraítear fianáin staitistiúla nuair a chliceálann úsáideoir ar “gach fianán”.
 6. Ar chúinsí áirithe teoranta, áit a n-úsáidimid catagóirí speisialta sonraí, nó sonraí íogaire.

Chun do chuid leasanna fíorthábhachtacha a chosaint

Uaireanta d’fhéadfadh go mba ghá don CRF sonraí pearsanta a phróiseáil chun leas ríthábhachtach duine aonair (mar shampla i gcás éigeandála leighis) a chosaint.

Chun ár n-eagraíocht a rith ar bhonn laethúil lena n-áirítear

 • Teagmháil a dhéanamh le páirtithe leasmhara: Déantar eolas teagmhála gnó maidir le páirtithe leasmhara (faisnéis phearsanta ar gnách go bhfaightear í ar chárta gnó agus tú i mbun do chuid fostaíochta) a phróiseáil ar cuspóirí dlíthiúla a bhaineann le gnó.
 • Do chuid faisnéise a thiomsú agus a phróiseáil chun críocha iniúchta, staitisticí, tuairiscithe nó taighde (lena n-áirítear, i roinnt cásanna, do chuid sonraí a dhéanamh anaithnid) chun cabhrú linn treochtaí mhargadh na bhfóntas a thuiscint agus faisnéis a chur ar fáil le cabhrú lenár gcuid feidhmeanna rialála.
 • Ár ngnó, ár gclú, ár gcuid acmhainní agus trealaimh a chosaint agus líonraí córais agus faisnéis an CRF a chosaint.
 • Slándáil a thabhairt agus coireacht a chosc agus a bhrath lena n-áirítear CCTV a úsáid inár gcuid foirgneamh.
 • Ár gcúrsaí dlíthiúla agus comhlíontachta a bhainistiú agus a riar.
 • Gearáin fúinn a láimhseáil agus freagairt dóibh.
 • Feidhmiúlacht agus inúsáidteacht láithreán gréasáin an CRU a bhainistiú go héifeachtach.

Ní phróiseálfaidh an CRF do chuid sonraí ach le haghaidh na gcuspóirí ar bailíodh iad lena n-aghaidh ar dtús agus ní dhéanfar tuilleadh próiseála uirthi ach le haghaidh na gcuspóirí seo a leanas a bhaineann go dlúth leis an ngnó:

 • na sonraí pearsanta a aistriú chuig cartlann;
 • iniúchtaí inmheánacha nó imscrúduithe a dhéanamh;
 • rialuithe gnó a chur i bhfeidhm;
 • anailís nó taighde staitistiúil a dhéanamh de réir mar is gá;
 • ullmhú le réiteach díospóide nó gabháil dó;
 • seirbhísí dlí nó comhairleachta gnó a úsáid; nó
 • saincheisteanna árachais a láimhseáil.

Imscrúduithe chun críocha fhorfheidhmiú an dlí

Mar chuid dár gcuid feidhmeanna reachtúla déanaimid imscrúdú agus cúisímid daoine aonair agus eagraíochtaí i gcionta coiriúla líomhanta a dhéantar faoin reachtaíocht a rialaímid (lena n-áirítear ionchúisimh i gcoinne suiteálaithe gáis agus conraitheoirí leictreachais neamhchláraithe mar atá forordaithe faoin Acht um Rialáil Leictreachais 1999, mar atá leasaithe agus an Doiciméad (na Doiciméid) C(h)ritéir.

Sonraí catagóire speisialta agus coiriúla data

Mar chuid d’fheidhmeanna reachtúla agus corparáideacha an CRU, próiseálaimid sonraí catagóire speisialta agus sonraí faoi chiontuithe coiriúla i gcomhréir le ceanglais Airteagal 9 agus 10 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (‘RGCS’) agus Cuid 5 den Acht um Chosaint Sonraí 2018. Urramaítear cearta agus leasanna na n-ábhar sonraí le próiseáil na sonraí sin againn.

Próiseálaimid catagóirí sonracha de shonraí pearsanta faoi na Airteagail seo a leanas de RGCS:

 • Airteagal 9(2)(b) – áit ar gá próiseáil chun críocha oibleagáidí nó cearta a chomhlíonadh nó a chleachtadh atá forchurtha nó bronnta leis an dlí ar an CRF ar an ábhar sonraí i ndáil le fostaíocht, slándáil shóisialta nó coimirce shóisialach.
 • Airteagal 9(2)(g) - cúiseanna leas suntasach an phobail. Baineann sé sin leis na sonraí a fhaighimid chun ár bhfeidhm reachtúil mar rialaitheoir a chomhlíonadh. D’fhéadfadh gurbh é a bheadh i gceist leis sin faisnéis a chuirtear ar fáil dúinn mar chuid de ghearán nó d’imscrúdú.
 • Airteagal 9(2)(f) – chun críocha éileamh dlíthiúil a shocrú, a chleachtadh nó a chosaint.
 • Airteagal 9(2)(c) – áit ar gá próiseáil chun leasanna ríthábhachtacha an ábhar sonraí nó duine nádúrtha eile a chosaint.
 • Airteagal 9(2)(a) – cead follasach.

Próiseálaimid sonraí faoi chionta coiriúla i gcomhréir le Cuid 5 den Acht um Chosaint Sonraí 2018, áit is gá, mar ‘údarás inniúil’ ag a bhfuil na cumhachtaí reachtúla le fiosrú, cosc, brath nó cúiseamh i gcomhthéacs cionta coiriúla nó pionós coiriúil.

Cé leo a roinnimid do chuid faisnéise?

Ní roinnimid do chuid faisnéise ach áit ar gá. Ní roinnfimid do chuid faisnéise le tríú páirtí ar bith chun críocha na margaíocht dírí. Is féidir go roinnfí sonraí ar na cúinsí seo a leanas agus leis na heagraíochtaí seo a leanas:

Freagairtí comhairliúcháin a fhoilsiú ar láithreán gréasáin an CRU

 • Ó bhí Bealtaine 2018 ann, nuair a fhreagraíonn tú do Pháipéar Comhairliúcháin CRF, ní fhoilseofar do chuid sonraí pearsanta ach má iarrann tú go sonrach orainn déanamh amhlaidh (gan freagróirí tionscail san áireamh). Áit a n-iarrtar, foilseofar na sonraí sin ar láithreán gréasáin an CRU mar chuid de roinnt thrédhearcach tuairimí atá mar bhonn eolais do phróiseas cinnteoireachta an CRF.

Do chuid ionadaithe údaraithe

 • Áirítear leo siúd d’aturnae, d’ionadaí (faoi Chumhacht Aturnae) nó páirtí eile ar bith atá údaraithe agat chun do chuid sonraí pearsanta a fháil.

Nochtuithe do thríú páirtithe

 • D’fhéadfadh go mba ghá dúinn do chuid faisnéise pearsanta a roinnt le soláthraithe fóntais nó oibreoirí líonra le cabhrú le próiseáil éifeachtach d’fhiosruithe nó do ghearáin.
 • Féadfar eolas teagmhála gnó a bhaineann le páirtithe leasmhara a roinnt le tríú páirtí má táthar ag súil leis go réasúnta nach n-úsáidfidh an tríú páirtí an fhaisnéis sin ach chun teagmháil a dhéanamh leat le haghaidh cuspóirí dlisteanacha gnó a bhaineann le do chuid freagrachtaí poist.
 • Áit a n-éilítear, roinnimid sonraí faoi bhaill de nó iarratasóirí ar Safe Electric nó RGI (nó faoi shuiteálaithe gáis nó conraitheoirí leictreacha neamhchláraithe) le Walk Meadow t/a Safe Energy Ireland, i ndáil le hachomhairc chlárúcháin, gearáin, gníomhaíocht mhídhleathach, imscrúduithe araíonachta agus forfheidhmiú.
 • Áit a n-éilítear, roinnimid sonraí faoi bhaill de Scéim Safe Electric nó RGI le Walk Meadow t/a Safe Energy Ireland agus le baill eile d’éisteachtaí araíonachta.
 • Áit a n-éilítear, roinnimid sonraí faoi iarratasóirí ar Aithint Cháilíochtaí Gairmiúla an AE le haghaidh Suiteálaithe Gáis & Conraitheoirí Leictreacha le Walk Meadow t/a Safe Energy Ireland agus eagraíochtaí ar cuireadh a gcuid sonraí ar fáil ag iarratasóirí amhail údaráis inniúla agus soláthraithe oiliúna. Áit a n-éilítear roinnfimid freisin na sonraí sin le baill de phainéil a dhéanann measúnú ar iarratais.
 • Áit a n-éilítear, roinnimid do chuid sonraí pearsanta leis an nGarda Síochána agus le gníomhaireachtaí forfheidhmithe an dlí chun cabhrú le coireacht a bhrath, a fhiosrú, a chosc agus a chúiseamh.
 • Roinnimid sonraí faoi theagmhais gáis nádúrtha nó GPL & amp; Imscrúduithe le GNI (Líonraí Gáis Éireann), Flogas agus Calor Gas (mar chuid dár gcuid ceanglas dlíthiúil) agus le Walk Meadow t/a Safe Energy Ireland, an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, Cumann GPL na hÉireann, na Seirbhísí Dóiteáin agus an FSS chun imscrúduithe a éascú / eolas a roinnt agus le cabhrú le tarchur, dáileadh agus úsáid shábháilte agus gháis nádúrtha agus GPL in Éirinn.
 • Féadfar sonraí táirgeora nó soláthraí a roinnt leis an Northern Irish Authority for Utility Regulation (NIAUR) (Údarás Thuaisceart Éireann um Rialáil Fóntas) i gcásanna ina sholáthraíonn an CRF seirbhísí nó ina sholáthraíonn sé thar ceann an Choiste Margaidh Leictreachais Aonair (CMLS) agus NIAUR agus ina bhfuil NIAUR ina chomhrialaitheoir sonraí.
 • Bailítear sonraí fotháirgeora trí a id="a1">www.etenders.gov.ie Is é eTenders ardán Rialtas na hÉireann um thairiscint leictreonach a riarann an Oifig um Sholáthar Rialtais.

Soláthraithe Seirbhísí Tríú Páirtí

Úsáidimid próiseálaithe sonraí ar tríú páirtithe iad a sholáthraíonn seirbhísí dúinn. Tá conarthaí i bhfeidhm againn lenár bpróiseálaithe sonraí. Ciallaíonn sé sin nach féidir leo aon rud a dhéanamh le do chuid sonraí pearsanta ach má threoraímid dóibh é a dhéanamh. Ní roinnfidh siad do chuid faisnéise pearsanta le heagraíocht ar bith seachas muidne ach má threoraítear dóibh déanamh amhlaidh. Coimeádfaimid siad slán iad agus coinneoidh siad iad ar feadh na tréimhse a threoraímid iad.

 • Is iad A.R.I. Services Europe Ltd., (ARISE) a sholáthraíonn seirbhís teagmhála custaiméara dúinn faoi láthair. Is é ARISE an chéad phointe teagmhála poiblí le haghaidh go leor fiosruithe agus gearán maidir le soláthraithe fóntais agus oibreoirí líonra. Roinnimid do chuid sonraí pearsanta leo mar ár bpróiseálaí sonraí ionas gur féidir leo an tseirbhís sin a sholáthar go héifeachtach duit. Féadfaidh ARISE do chuid sonraí glao a thaifeadadh agus na seirbhísí sin á soláthar.
 • Scéimeanna Safe Electric agus RGI: Déantar sonraí iarratasóirí ar Aithint Cháilíochtaí Gairmiúla an AE le haghaidh Suiteálaithe Gáis & Conraitheoirí Leictreachais a phróiseáil ag Walk Meadow t/a Safe Energy Ireland thar ceann an CRF.
 • Fostaíonn an CRF seirbhís tríú-páirtí eile chun seirbhísí oibriúcháin agus forbairt córas, tacaíocht agus cothabháil a sholáthar. Ina measc siúd tá seirbhísí chórais TFC (lena n-áirítear CRM agus Bainistíochta Cásanna), cothabháil TFC (lena n-áirítear CRM), forbairt bogearraí, seirbhísí sínithe leictreonaigh, seirbhísí um aistriú slán comhad, stóráil agus scrios doiciméad, priontáil, cúiréirí, iniúchóirí agus comhairleoirí lena n-áirítear comhairleoirí dlí.
 • Na Meáin Shóisialta (Twitter, LinkedIn): Féadfaimid soláthraí tríú-páirtí a úsáid chun ár n-idirghníomhú ar na meáin shóisialta a láimhseáil. Agus teagmháil á déanamh leis an CRU trí hardáin ar na meáin shóisialta, molaimid duit cur amach a fháil ar fhaisnéis phríobháideachais an ardáin sin. Féachann an CRF ar theachtaireachtaí nó phostálacha a fhaigheann sé ar na hardáin sin ar na meáin shóisialta ach ní logáiltear ná stóráiltear an fhaisnéis atá sna teachtaireachtaí / sna postálacha seachas ar an ardán ábhartha ar na meáin shóisialta, agus ní dhéanann an CRU tuilleadh próiseála ar na sonraí pearsanta sin.
 • Anailísíocht Láithreáin Gréasain: Nuair a thugann tú cuairt When you visit cru.ie, úsaidimid seirbhís tríú-páirtí, Google Analytics, le faisnéis staitistiúil chaighdeánach agus sonraí faoi phatrúin iompraíochta cuairteoirí a bhailiú. Déanaimid sin chun eolas a fháil mar líon na gcuairteoirí ar na codanna éagsúla den láithreán gréasáin. Ní phróiseáiltear an fhaisnéis sin ach ar bhealach nach n-aithnítear duine ar bith.
 • Síntiúsóirí: Má chláraíonn tú le haghaidh nuashonruithe faoi fhoilseacháin an CRF, cuirfear do sheoladh ríomhphoist go huathoibríoch le bunachar sonraí na síntiúsóirí de chuid an tseirbhís margaíochta ríomhphoist. Má dhíchláraíonn tú lenár nuachtlitir, coimeádann an soláthraí do sheoladh ríomhphoist le cinntiú nach ndéantar teagmháil leat arís.
 • Slándáil & amp; feidhmíocht láithreáin gréasáin: Úsáidimid balla dóiteáin de chuid fheidhmchlár gréasáin tríú-páirtí chun cabhrú le slándáil agus feidhmíocht ár láithreáin gréasáin a choinneáil. Seiceálann an tseirbhís go bhfuil an trácht chuig an láithreán gréasáin ag iompú mar a bheadh coinne leis agus cuireann sé bac ar thrácht nach bhfuil ag úsáid an láithreán gréasáin mar a bheadh coinne leis. Chun an tseirbhís sin a sholáthar, déantar próiseáil ar sheoltaí IP na gcuairteoirí ar an láithreán.

Comhlachtaí reachtúla agus rialála (lena n-áirítear rialtas láir agus áitiúil) agus údaráis forfheidhmithe an dlí

Ar chúinsí áirithe, d’fhéadfadh go roinnfimis agus/nó go mbeadh oibleagáid orainn do chuid Sonraí a roinnt le comhlachtaí reachtúla nó rialála tríú-páirtí i gcomhréir leis an Reachtaíocht ar Chosaint Sonraí..

D’fhéadfadh go n-áireofaí leo siúd na cúirteanna agus iad siúd a bheadh ceaptha ag na cúirteanna, ranna rialtais, comhlachtaí reachtúla agus rialála lena n-áirítear: an Coimisiún um Chosaint Sonraí, Oifig an Choimisinéara Faisnéise, Oifig an C&AG, An Garda Síochána agus na Coimisinéirí Ioncaim.

Eagraíochtaí a roinneann do chuid faisnéise leis an CRF

Ar chúinsí áirithe, ceanglaítear ar sholáthraithe fuinnimh agus uisce nó líonra aitheantóirí pearsanta áirithe a roinnt leis an CRF chun ár gcuid ról a éascú i réiteach gearán do chustaiméirí fóntais, fiosrú teagmhas faoin gCreat Sábháilteachta Gáis, monatóireacht ar shaincheisteanna cosanta custaiméara agus ar shaincheisteanna comhlíontachta soláthraí sa mhargadh miondíola. Tá an CRF ina rialaitheoirí sonraí le haghaidh aon sonraí den sórt sin nuair a fhaightear ó na heagraíochtaí sin iad.

Cé chomh fada is a choinnímid do chuid faisnéise agus cén chaoi a ndéantar slán í?

Coimeádfaimid do chuid sonraí pearsanta chomh fada is gá chun na cuspóirí a chomhlíonadh ar bailíodh iad lena n-aghaidh mar atá tuairisc air thuas agus i gcomhréir lenár gcuid oibleagáidí dlíthiúla agus rialála. Braitheann an fada ama a choimeádaimid do chuid sonraí pearsanta ar roinnt fachtóirí mar:

 • An cineál sonraí a choimeádaimid fút.
 • Cibé acu an bhfuil oibleagáid dhlíthiúil na sonraí a choinneáil ar feadh íostréimhse sonraithe.
 • Cibé acu an bhfuil bonn leasa phoiblí leis na sonraí a choinneáil ar feadh tréimhse sonraithe.
 • Cibé acu an bhfuil fáth daingean fianaise-bhunaithe leis na sonraí a choinneáil ar feadh tréimhse sonraithe.

Mar riail ghinearálta, coimeádaimid do chuid sonraí ar feadh tréimhse sonraithe tar éis an dáta ar a chríochnaítear d’idirghníomhú linn. D’fhéadfadh go gciallódh sé sin go gcoinneofaí roinnt faisnéise níos faide ná faisnéis eile. Mar shampla:

 • Teagmháil le Cúram Custaiméara CRF: Coimeádtar taifid ar feadh 12 mhí i gcás fiosruithe ginearálta / iarratas faisnéise / teagmhálacha nó maidir le gearáin shimplí chustaiméara a réiteach agus ar feadh 24 mhí i gcás gearán casta custaiméara.
 • Coinneofar taifeadtaí de ghlaonna le Cúram Custaiméara an CRF ar feadh 3 mhí.
 • Fanfaidh freagraí comhairliúcháin a fhoilseofar ar láithreán gréasáin an CRF ansin go héiginnte.
 • Coinnítear sonraí pearsanta arna bpróiseáil ag an CRU chun críocha maoirseachta ar oibriú Scéimeanna Safe Electric agus RGII ar feadh dhá thréimhse sainiúcháin (atá socraithe ag uastréimhse chomhiomlán de 7 mbliana faoi láthair) ar a mhó de chuid an Chomhlacht Maoirseachta Sábháilteachta.

Nuair a dhéanann tú teagmháil linn le ceist nó gearán, d’fhéadfadh go bhfaighfeá glao gutháin agus/nó ríomhphost i ndáil leis an teagmháil sin. Más fearr leat gan an chumarsáid sin a fháil, iarrtar ort é sin a chur in iúl dúinn.

Oibríonn agus úsáideann an CRF bearta teicniúla agus fisiceacha cuí chun do chuid sonraí pearsanta a chosaint. Tá bearta cuí slándála glactha againn chun do chuid sonraí pearsanta a chosaint ar scrios de thimpiste nó scrios mídhleathach, caillteanas, athrú, nochtadh neamhúdaraithe nó rochtain. Ní thugtar rochtain ach ar bhonn riachtanais eolais ar bhonn na pribhléide is lú do bhaill foirne a gceanglaíonn a gcuid ról orthu do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil agus, ar chúinsí áirithe, do sholáthraithe seirbhísí tríú-páirtí. Ina theannta sin, roghnaítear ár soláthraithe seirbhíse go cúramach chun a chinntiú go bhfuil leibhéal cuí beart teicniúil, eagraíochta agus slándála i bhfeidhm acu.

Do chuid faisnéise a phróiseáil lasmuigh den LEE

Stóráiltear do chuid faisnéise ar chórais slána laistigh d’fhoirgnimh an CRF agus le soláthraithe stórála sláine faisnéise. D’fhéadfadh go n-aistreoimis nó go gceadóimis aistriú faisnéise fút chuig ár soláthraithe seirbhíse agus eagraíochtaí eile lasmuigh den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE), ach ní dhéanfaí sin ach dá n-aontóidís gníomhú de réir ár gcuid treoracha amháin agus do chuid faisnéise a chosaint de réir an chaighdeáin chéanna a bhfuil feidhm aige sa LEE.

I gcás aistriú do chuid sonraí pearsanta chuig tríú páirtithe lasmuigh den LEE, glacaimid céimeanna breise ar aon dul leis an Dlí ar Chosaint Sonraí. Cuirfimid cosaintí leordhóthanacha i bhfeidhm i ndáil le cosaint do phríobháideachais, do chuid ceart agus saoirsí bunúsacha, agus feidhmiú do chuid ceart, e.g. socróimid leibhéal leordhóthanach de chosaint sonraí trí Chlásail Chonarthacha Chaighdeánacha an AE bunaithe ar chlásail shamhaltacha Choimisiún an AE.

Do chuid ceart faisnéise a fheidhmiú.

D’fhéadfadh go mbeadh na cearta siúd (i gcás inarb infheidhme) san áireamh le do chuid ceart faoin dlí ar chosaint sonraí:

Your rightWhat does it mean?How do I execute this right?Conditions to exercise?
Rights in relation to inaccurate or incomplete personal dataYou may challenge the accuracy or completeness of personal data which we process about you. If it is found that personal data is inaccurate or incomplete, you are entitled to have the inaccurate data removed, corrected or completed, as appropriate.Requests should be made in writing to the CRU’s Data Protection Officer at dataprotection@cru.ie If possible, you should specify the reasons why the personal data are incorrect or incompleteThis right only applies to your own personal data.When exercising this right, please be as specific as possible.
Right of accessSubject to certain conditions, you are entitled to have access to your personal data which we hold (this is more commonly known as submitting a “data subject access request”).Requests should be made in writing to the CRU’s Data Protection Officer at dataprotection@cru.ieIf possible, you should specify the type of information you would like to see to ensure that the information that we disclose to you meets your expectations.We must be able to verify your identity. Your request may not affect the rights and freedoms of others, e.g. privacy and confidentiality rights of other employees.Your request may be subject to certain exemptions; e.g. legal professional privilege.
Right to object to or restrict our data processingSubject to certain conditions, you have the right to object to or ask us to restrict the processing of your personal data.Requests should be made in writing to the CRU’s Data Protection Officer at dataprotection@cru.ieThis right applies only if the processing of your personal data is necessary for a public or legitimate interest basis. Objections must be based on grounds relating to your particular situation (e.g. causing damage or distress) and must not be generic so that we can demonstrate that there are still lawful grounds for us to process your personal data.
Right to have personal data erasedSubject to certain conditions, you are entitled, on certain grounds, to have your personal data erased (also known as the “right to be forgotten”), e.g. where you think that the information, we are processing is inaccurate, or the processing is unlawful.Requests should be made in writing to the CRU’s Data Protection Officer at dataprotection@cru.ieThere are various lawful reasons why we may not be in a position to erase your personal data. This may apply (i) where we have to comply with a legal obligation, (ii) in case of exercising or defending legal claims, or (iii) where retention periods apply by law (i.e. as set out in legislation) or by virtue of the CRU’s data retention policies
Right to withdraw consentYou have the right to withdraw your consent to any processing for which you have previously given that consent.Requests should be made in writing to the CRU’s Data Protection Officer at dataprotection@cru.ieIf you withdraw your consent, this will only take effect for the future. It will not affect the lawfulness of processing based on your consent before its withdrawal.
Right of data portabilitySubject to certain conditions, you are entitled to receive the data which you have provided to us and which is processed by us by automated means, in a commonly-used machine readable format.Requests should be made in writing to the CRU’s Data Protection Officer at dataprotection@cru.ieIf possible, you should specify the type of information you would like to receive to ensure that the information that we disclose to you meets your expectations.This right only applies if the processing is based on your consent or contract basis and when the processing is carried out by automated means (e.g. not for paper records). It affects only personal data that was “provided” by you. It does not, as a rule, apply to personal data that was created by CRU.

Má dhéanann tú d’iarratas go leictreonach (amhail trí ríomhphost), soláthróimid an fhaisnéis ábhartha go leictreonach áit is féidir ach má tú iarrann tú a mhalairt orainn.

Tá sé mar oibleagáid orainn freagairt gan mhoill mhíchuí. I bhformhór na gcásanna, freagróimid laistigh d’aon mhí féilire ach murar féidir linn plé go hiomlán le d’iarratas laistigh de mhí féilire mar gheall ar chastacht nó líon na n-iarratas. Is féidir leat cabhrú linn le freagairt do d’iarratas trí aon sonraí breise a chur san áireamh a chabhródh linn do chuid faisnéise a aimsiú – mar; an cineál sonraí pearsanta atá i gceist, dátaí ábhartha nó uimhir thagartha chuí nó na cúinsí inar choinnigh an CRF do chuid sonraí pearsanta.

Tabhair faoi deara le do thoil: Ar chúinsí áirithe d’fhéadfadh go mbeadh do chuid ceart faisnéise srianta i gcomhréir le RGCS Airteagal 23 mar atá trashuite ag Cuid 60 den Acht um Chosaint Sonraí 2018.

Tríd an bhFoirm seo a chomhlánú cabhróidh tú linn freagairt do d’iarratas rochtain a fháil ar shonraí pearsanta atá ag an CRF. Freisin d’fhéadfadh go n-iarrfaí ort fianaise a thabhairt ar d’fhéiniúlacht le cinntiú nach dtugtar faisnéis phearsanta don duine mícheart.

Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí nó le húdarás maoirseacht eile.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí ag https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.html

Telephone:+353 (0)761 104 800 or Lo Call Number 1890 252 231
Fax: +353 57 868 4757
E-mail:info@dataprotection.ie
Postal Address:Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam SquareDublin 2, D02 RD28 orCanal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois R32 AP23.