Faoin Margadh Leictreachais Aonair (MLA)

Is ionann an MLA agus an margadh leictreachais d’oileán na hÉireann. Tá an MLA deartha chun giniúint leictreachais costas is lú a chur ar fáil chun freastal ar éileamh an chustaiméara ar fud an oileáin.

Bunaíodh an MLA sa bhliain 2007, nuair a thosaigh Éire agus Tuaisceart Éireann leictreachas a thrádáil ar bhonn uile-oileáin. Is comhfhiontar é idir oibritheoirí an chórais tarchuir in Éirinn (EirGrid) agus Tuaisceart Éireann (SONI).

Oibríonn an t-Oibritheoir Margaidh Leictreachais Aonair (SEMO) an MLA.

Rialachas

Is é an Coiste MLA an comhlacht cinnteoireachta a rialaíonn an margadh. Tá sé comhrialaithe ag na húdaráis rialála in Éirinn (CRF) agus (Rialtóir Fóntais) Thuaisceart Éireann.

Tá coiste comhdhéanta de:

 • trí ionadaí CRF
 • trí ionadaí Rialtóir Fóntais
 • comhalta neamhspleách agus leas-neamhspleách amháin

SEM

Rinneadh an MLA a athdhearadh sa bhliain 2018 chun na margaí leictreachais mórdhíola uile-oileáin agus Eorpacha a chomhoiriúnú. Ó a bhí an Breatimeacht ann, níl aon ceangal fisiceach díreach idir an MLA agus an margadh leictreachais Eorpach, ach beidh na margaí ceangailte arís nuair atá an Idirnascaire Ceilteach idir Éire agus an Fhrainc ag oibriú. Ligeann comhoiriúnú an dá mhargadh don saorthrádáil thar na teorainneacha gan idirdhealú idir idirbhearta inmheánacha agus trasteorann.

Áirítear le príomhleasa MLA:

 • margadh níos iomaíche
 • slándáil soláthair a chur chun cinn
 • comharthaí infheistíochta níos fearr d’infheisteoirí
 • úsáid foinsí in-athnuaite fuinnimh a uasmhéadú
 • úsáid éifeachtach a dhéanamh do bhonneagar reatha

Áirítear le MLA sé mhargadh nó cheant

 1. An margadh lá roimh ré
 2. An margadh ionlae
 3. An margadh cothromaíochta
 4. An margadh toillte
 5. An margadh seirbhísí córais
 6. Margadh tosaithe