Mar atá leagtha amach san Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, is féidir nochtadh cosanta a dhéanamh le rialtóirí seachtracha áirithe nó le ‘daoine forordaithe’. Is minic a thugtar sceithireacht ar nochtuithe den sórt sin.

Cad iad na nochtuithe cosanta a chlúdaíonn muid

Faoin Acht, is féidir nochtadh cosanta a dhéanamh leis an gCoimisiún um Rialáil Fóntas (CRF) maidir le comhlíonadh agus rialáil sna réimsí seo a leanas:

  • An margadh gáis nádúrtha
  • An margadh leictreachais
  • Cúrsaí a bhaineann le córas uisce poiblí an Stáit a rialáil.

Cé atá in ann nochtadh cosanta a dhéanamh

Clúdaíonn an Acht oibrí ar fostaí é d’eintiteas rialaithe (seachas CRF) a chreideann gur tharla éagóir ina n-eagraíocht.

Ní mór an éagóir sin a bheith laistigh de na nithe forordaithe mar a shainmhínítear san Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

chomh láidir is a dhéileálaimid le nochtuithe cosanta

Glactar go dáiríre le gach nochtadh cosanta. Cé go ndéileáiltear le nochtadh ar bhonn rúnda, tá roinnt eisceachtaí ann.

Mar shampla, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá leis an duine a dhéanann an nochtadh a shainaithint chun imscrúdú cuí a dhéanamh.

Conas nochtadh cosanta a dhéanamh

Cuireann Polasaí um Nochtadh Cosanta CRF eolas ar fáil maidir le conas nochtadh cosanta a dhéanamh.

Polasaí maidir le Nochtadh Cosanta CRF

Is féidir nochtadh cosanta a dhéanamh ag úsáid na foirme atá curtha ar fáil. Admhóimid nochtuithe laistigh de 14 lá tar éis dúinn iad a fháil.

Más mian leat Nochtadh Cosanta a dhéanamh leis an CRF, ba chóir duit an fhoirm chomhlánaithe seo a sheoladh trí ríomhphost chuig

protecteddisclosures@cru.ie

Tabhair faoi deara go n-iarrfar ort cóipeanna a sholáthar de na cáipéisí ábhartha go léir a thugann fianaise ar an éagóir, agus a d’fhéadfadh a bheith riachtanach d’aon imscrúdú ar na cúrsaí a ardaíodh sa nochtadh a dhéanann an Coimisinéir.

Foirm um Nochtadh Cosanta

Tuarascálacha ar nochtuithe cosanta

Éilíonn an tAcht um Nochtadh Cosanta go bhfoilsíonn comhlachtaí poiblí tuarascáil tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain maidir le:

  • líon na nochtuithe cosanta a rinneadh le linn na bliana roimhe sin
  • aon ghníomhartha, más ann, a rinneadh mar fhreagra ar nochtuithe den sórt sin

Is féidir linn a dheimhniú nach ndearnadh aon nochtadh cosanta don CRF idir an 1 Eanáir 2019 agus an 31 Nollaig 2021.