Cosnaíonn an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRF) do chearta custaiméara. Gheobhaidh tú na príomhrialacha anseo chun cuidiú leat do chearta a thuiscint agus tú ag déileáil le do sholáthraí fuinnimh nó d’oibritheoir líonra.

Cairt Custaiméirí

Ní mór do gach soláthraí fuinnimh Cairt Custaiméirí a fhoilsiú. Ráthaítear leis an gCairt Cód Cleachtais an tsoláthraí. Leagtar an méid seo a leanas amach ann:

 • Na seirbhísí a sholáthraíonn siad.
 • Leibhéil cháilíochta a seirbhíse.
 • Conas a thugann siad cúiteamh do chustaiméirí nuair nach gcomhlíonann siad leibhéil cháilíochta seirbhíse.

Ní mór d’oibreoirí líonraí fuinnimh (Líonraí BSL agus Líonraí Gáis Éireann) Cairt Custaiméirí a fhoilsiú freisin.

cosa ar radaitheoir

Ní mór do gach soláthraí fuinnimh a gCóid Chleachtais a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin. Mínítear ann an caighdeán seirbhíse a bhfuil tú i dteideal agus tú ag déileáil leo. Clúdaítear leis sin seo margaíocht, billeáil, dícheangal, láimhseáil gearán agus custaiméirí leochaileacha.

Margaíocht agus fógraíocht

Nuair a bhíonn soláthraithe i mbun margaíochta agus fógraíochta ar a gcuid táirgí agus seirbhísí, ní mór dóibh:

 • Bheith cóir agus trédhearcach
 • A chinntiú nach gcuirfidh a gcuid fostaithe brú nó ar chustaiméirí nó ná mbainfidh siad leas astu chun díolachán a dhéanamh. Mar shampla, leas a bhaint as a n-easpa taithí nó as a leochaileacht.
 • Bheith cruinn agus teanga shimplí inrochtana a úsáid
 • Taraifí custaiméirí tís a dhéanamh éasca le teacht orthu ar a suíomh gréasáin.

Clárú custaiméirí

I gcás ina ndéanann soláthraithe teagmháil le custaiméirí ar an nguthán chun críocha margaíochta, ní mór dóibh an méid seo a leanas a thabhairt:

 • A n-ainm agus sonraí teagmhála
 • An chuideachta óna bhfuil siad ag glaoch.

Má thagann soláthraí chuig doras custaiméara, ní mór dó nó di:

 • Cárta aitheantais a thaispeáint ar a mbeidh a n-ainm, grianghraf díobh agus ainm agus sonraí teagmhála an tsoláthraí.
 • Cóip den seicliosta ar leac an dorais a thabhairt don chustaiméir sula dtosóidh siad an reic díolacháin. Leagtar amach sa seicliosta an fhaisnéis a chaithfidh siad a thabhairt.
 • Nuair a insíonn custaiméir don soláthraí nach mian leis nó léi leanúint ar aghaidh, caithfidh an soláthraí deireadh a chur leis an teagmháil.

Ní ceadmhach do sholáthraí teagmháil a dhéanamh le custaiméirí chun críche margaíochta ach idir:

 • 9 am agus 9 pm i rith na seachtaine
 • 9 am go 7 pm ar an Satharn.

Níl cead acu teagmháil a dhéanamh le custaiméirí ar:

 • Oíche Nollag
 • Lá Saoire Poiblí nó Bainc
 • Ar an Domhnach.

Má insíonn custaiméir don soláthraí gan teagmháil a dhéanamh leis nó léi arís chun críche margaíochta, ní mór don soláthraí:

 • An iarraidh a logáil
 • An custaiméir sin a bhaint óna bhunachar sonraí margaíochta.

Lámhleabhar do Sholáthraithe Leictreachais agus Gáis

Bealach amháin a chomhlíonann an CRF ár bhfreagracht maidir le custaiméirí a chosaint is ea tríd an Lámhleabhar do Sholáthraithe Leictreachais agus Gáis. Is ‘leabhar rialacha’ é an lámhleabhar do sholáthraithe maidir le gach idirghníomhaíocht le custaiméirí fuinnimh. Is meascán de phrionsabail agus rialacha é an lámhleabhar agus caithfidh gach soláthraí cloí leo.

Tá an lámhleabhar roinnte i líon cód cleachtais le haghaidh saincheisteanna cosúil le billeáil, dícheangal, láimhseáil gearán, custaiméirí leochaileacha, etc. Tá roinnt cód sa lámhleabhar freisin do chustaiméirí neamhtheaghlaigh nach mór do sholáthraithe cloí leo freisin chun cosaintí a sholáthar do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide (FBManna).

Bainistíonn an CRF an lámhleabhar agus déanann sé athbhreithniú chun forbairtí sa mhargadh fuinnimh a chur san áireamh.

Lámhleabhar do Sholáthraithe Leictreachais agus Gáis

Leis an Lámhleabhar do Sholáthraithe Leictreachais agus Gáis cuirtear ceanglais ar sholáthraithe fuinnimh agus leagtar amach ann na híosleibhéil seirbhíse nach mór do sholáthraithe ceadúnaithe fuinnimh cloí leo agus iad ag caidreamh custaiméirí fuinnimh.

Tuilleadh Eolais