Rannóga

Slándáil Soláthair agus Mórdhíola

Tá an Rannóg um Shlándáil Soláthair agus Mórdhíola i gceannas ar chlár gníomhaíochtaí chun aistriú slán fuinnimh go dtí 2030 agus ina dhiaidh a chinntiú. Áirítear leis sin rialáil ar chumas mórdhíola leictreachais, ar sheirbhísí córais agus ar mhargaí fuinnimh agus é mar chuspóir aige a chinntiú go bhfuil córas leictreachais inbhuanaithe agus slán, comharthaí cuí a sholáthar le haghaidh infheistíochta i nginiúint nua in-athnuaite, agus an cumas giniúna gáis ísealcharbóin agus solúbtha a chumasóidh é sin.

Déanann an Rannóg maoirsiú freisin ar an Margadh Aonair Leictreachais (SEM) mórdhíola uile-oileáin i gcomhar leis an Rialtóir Fóntas i mBéal Feirste.

Líonraí agus Rialáil Eacnamaíoch

Treoraíonn an Rannóg um Líonraí agus Rialáil Eacnamaíoch ár gcuid oibre le hUisce Éireann agus le cuideachtaí fuinnimh a fheabhsaíonn rialáil eacnamaíoch CRU na ngréasán ríthábhachtach sin trína gcinntítear go dtacaíonn siad le custaiméirí, go dtacóidh siad le fás eacnamaíoch agus go bhfuil ról bunathraithe acu maidir le hoiriúnú d’áthrú aeráide agus é a mhaolú.

Tá an Rannóg seo freagrach as rialáil gníomhaíochtaí na n-oibreoirí dáileacháin agus tarchurtha leictreachais agus gáis agus úinéirí sócmhainní, as ioncam ceadaithe agus taraifí bliantúla a shocrú laistigh de na creataí dreasachta cuí chun a chinntiú go bhfuil gach infheistíocht i líonraí éifeachtach agus go soláthraíonn siad an toradh is fearr do chustaiméirí.

Féachann rialáil eacnamaíoch na seirbhísí a sholáthraíonn Uisce Éireann lena chinntiú go ndéantar Uisce Éireann a reáchtáil chomh héifeachtach agus is féidir agus ag an am céanna seirbhísí cuí uisce agus fuíolluisce a sholáthar dá chustaiméirí. Faomhann CRU Plean Táillí Uisce Uisce Éireann a léiríonn an t-ioncam ceadaithe, an beartas um mhuirearú ceangail agus an réimeas maidir le taraifí baile agus neamhbhaile.

Beartas agus Cosaint Custaiméirí (lena n-áirítear Cúrsaí Dlíthiúla)

Is í an Rannóg um Beartas agus Cosaint Custaiméirí a bhreathnaíonn i ndiaidh custaiméirí a chumhachtú agus a chosaint. Tá an Rannóg freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar gach gné d'iomaíocht, ceadúnú agus cosaint tomhaltóirí sna margaí miondíola fuinnimh in Éirinn. Tá an Rannóg seo fhreagrach as comhordú foriomlán an Chláir Náisiúnta um Méadrú Cliste chomh maith le seirbhís réitigh díospóide a sholáthar do chustaiméirí fuinnimh agus uisce.

Tá an Rannóg seo chun tosaigh freisin maidir le cumhacht a thabhairt do chustaiméirí a bheith rannpháirteach san aistriú fuinnimh agus leas a bhaint as, lena n-áirítear creata rialála nua a fhorbairt chun custaiméirí gníomhacha, pobail fuinnimh agus comhbhailitheoirí a éascú.

Tá ról ginearálta ag an Rannóg freisin maidir le comhairle a chur ar an eagraíocht ar gach ábhar dlí.

Sábháilteacht Fuinnimh


Tá príomhról maoirseachta ag an Rannóg um Shábháilteacht Fuinnimh maidir le sábháilteacht an phobail a chosaint agus mórthionóiscí in earnáil fuinnimh na hÉireann a chosc. Tá an Rannóg freagrach as rialú sábháilteachta an gháis (líonraí, soláthar, stóráil, úsáid agus dáileadh gáis pheitriliam leachtaithe), taiscéalaíocht agus astarraingt peitriliam (ar an mórthír in aghaidh an tsrutha agus amach ón gcósta), suiteálaithe gáis agus conraitheoirí leictreacha.

Comhlíontar feidhmeanna trí:
• athbhreithniú agus ionchur i mbeartas sábháilteachta fuinnimh agus leasuithe reachtaíochta;
• anailís ar threochtaí sábháilteachta fuinnimh;
• iniúchtaí, cigireachtaí, a dhéanamh ar theagmhais agus imscrúduithe a dhéanamh ar oibreacha gáis/leictreacha a d’fhéadfadh a bheith neamhdhleatach; agus
• beart forfheidhmithe a dhéanamh nuair is gá.

Oibríochtaí agus Forbairt Eagraíochta


Tá an Rannóg Oibríochtaí agus Forbartha Eagraíochta freagrach as tacú le foirne CRU agus iad a chumasú chun na torthaí atá leagtha amach sa Phlean Straitéiseach a bhaint amach.

Áirítear sa Rannóg:
• Acmhainní Daonna
• Teicneolaíocht Faisnéise/Áiseanna
• Airgeadas agus Rialachas
• Cumarsáid agus Gnóthaí Poiblí
• Tacaíocht gnó

Díríonn na feidhmeanna seo ar threoir agus straitéis na hearnála poiblí atá ag teacht chun cinn agus treoir dea-chleachtais agus straitéis a chur i bhfeidhm don eagraíocht. Agus maoirsiú á dhéanamh freisin ar ullmhú agus cur i bhfeidhm Phlean Straitéiseach CRU, leagann an Rannóg béim faoi leith ar dhearadh agus ar fhorbairt eagraíochta, ar na caighdeáin rialachais is airde a chothabháil agus ar chaidreamh a bhainistiú le páirtithe leasmhara.

Dícharbónú


Forbraíonn agus feidhmíonn an Rannóg um Dhícharbónú creataí rialála atá ag teastáil chun earnáil fuinnimh na hÉireann a dhícharbónú de réir bheartas an Rialtais.

Tá an Rannóg freagrach as creataí rialála a fhorbairt le haghaidh fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta, téamh ceantair agus earnálacha nua mar hidrigin atá ag teacht chun cinn. Tá an Rannóg freagrach freisin as beartas um nascadh leictreachais, rialáil idirnascairí, tionscadail maidir le cúrsaí comhleasa, agus as comhordú ghníomhaíochtaí CRU faoi Phlean Gníomhaíochta na hÉireann ar son na hAeráide.

Coimisinéirí

An Coimisinéir Jim Gannon - Cathaoirleach

Tá Jim ina chomhalta den Choimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) ó Dheireadh Fómhair 2019 agus ceapadh ina Chathaoirleach é i mí Feabhra 2023. I measc a phríomhchúraimí tá an Margadh Aonair Leictreachais; an phunann giniúna; rialáil líonraí leictreachais, naisc agus idirnasc; córais agus solúbthacht seirbhísí; agus slándáil an tsoláthair leictreachais. Roimhe seo bhí Jim ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, agus roimhe sin d’oibrigh sé ar feadh 15 bliana san earnáil phríobháideach sa tionscal innealtóireachta agus fuinnimh. Is céimí de chuid OÉ Gaillimh, Ollscoil na Breataine Bige, Aberystwyth é Jim agus tá MBA aige ó Scoil Ghnó Smurfit COBÁC.

An Coimisinéir Aoife MacEvilly

Tá Aoife ina comhalta den Choimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) ó Dheireadh Fómhair 2014 agus ceapadh ina Cathaoirleach í ó mhí Feabhra 2020 go Feabhra 2023. Áirítear lena príomhchúraimí cumhacht a thabhairt do chustaiméirí agus iad a chosaint, tacú le custaiméirí agus le pobail gníomhacha agus ról an gháis sa todhchaí a scrúdú i gcóras fuinnimh atá slán, dícharbónaithe. D’oibrigh Aoife roimhe seo sa Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide agus san earnáil phríobháideach. Tá BA aici i nGnó Eorpach agus Gearmáinis ó Ollscoil Uladh, Dioplóma Gairmiúil i Rialachas Rialála ó COBÁC agus MSc i gCeannaireacht agus Bainistíocht ó Smurfit COBÁC.

An Coimisinéir Paul McGowan

Tá Paul ina chomhalta den Choimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) ó 2013 agus ceapadh ina Chathaoirleach é ó mhí Feabhra 2017 go Feabhra 2020. I measc a phríomhchúraimí laistigh den CRU tá rialáil uisce agus sábháilteacht fuinnimh. Ó 2000 i leith, tá róil éagsúla ag Paul sa CRU maidir le sábháilteacht fuinnimh, margaí fuinnimh uile-oileáin agus rialáil gáis. D’oibrigh Paul roimhe seo freisin sna hearnálacha ola agus gáis amach ón gcósta, san oideachas agus san earnáil tógála. Is Suirbhéir Cairte é Paul de réir gairme agus céim PhD aige i réimse na Tógála/Bainistíocht Innealtóireachta.

Stiúrthóirí

Phil Hemmingway - Stiúrthóir um Dhícharbónú

Tá Phil ina Stiúrthóir ar an Rannóg Dícharbónaithe de chuid an Choimisiúin um Rialáil Fóntas (CRU) ó tháinig sé isteach san eagraíocht in 2020. Déanann Phil maoirsiú ar bheartas eacnamaíoch CRU amach ón gcósta, beartas um naisc leictreachais, téamh ceantair agus foirne creataí nua &rialála atá ag teacht chun cinn. Bhí na róil seo a leanas ag Phil roimhe seo: Ina cheannaire ar Rannóg Taighde & Teicneolaíochta Údarás Fuinnimh &Inmharthana na hÉireann (SEAI); ina Ollamh Cúnta ag COBÁC; ina chomhairleoir fuinnimh ag Grúpa RPS agus ina Bhainisteoir ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann. Tá céim Bhaitsiléir (innealtóireacht)& & Dochtúireacht (fuinneamh) aige ó COBÁC.

Karen Kavanagh - Stiúrthóir Líonraí agus Rialáil Eacnamaíochta

Ceapadh Karen ina Stiúrthóir Líonraí agus Rialáil Eacnamaíochta i mí Feabhra 2022, tar éis di a bheith ina Stiúrthóir ar Rialáil Eacnamaíochta (Uisce) agus Comhlíonadh roimhe seo. Tá breis is 20 bliain de thaithí ag Karen ar rialáil eacnamaíochta sna hearnálacha fóntais agus teileachumarsáide. Tá céim BSc aici san Eolaíocht Fheidhmeach agus PhD. san Fhisic ó Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Tá céim MSc i Staidéar Beartais Eacnamaíochta aici freisin ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Ard-Dioplóma i gCinnteoireacht Garbhreithiúnach ó Óstaí an Rí. Tá Karen i gceannas ar an rannán atá freagrach as rialú eacnamaíoch CRU ar líonraí uisce, gáis agus leictreachais a chur i bhfeidhm agus a fheabhsú, ag déanamh deimhin de go dtacaíonn siad le custaiméirí, go dtacóidh siad le fás eacnamaíoch, agus go bhfuil ról bunathraithe acu maidir le athrú aeráide a mhaolú agus oiriúnú dó.

Loretta Lambkin - Stiúrthóir Oibríochtaí agus Forbairt Eagraíochta

Thosaigh Loretta in CRU in 2019 mar Stiúrthóir Oibríochtaí agus Forbairt Eagraíochta.  Sular thosaigh sí ag obair le CRU, bhí Loretta ina Príomhoifigeach ar an mBord Pleanála (6 bliana). Bhí poist aici freisin mar Phríomhfheidhmeannach gníomhach agus Stiúrthóir Margaíochta in Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath agus mar Bhainisteoir Margaíochta ag Diageo plc. Is céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath í Loretta (Céim BA sa Tíreolaíocht agus Socheolaíocht) agus Céim MA sa Tíreolaíocht ó COBÁC agus tá céim MBA aici ó Ollscoil Maryland, SAM.

​John Melvin - Stiúrthóir um Shlándáil Soláthair agus Mórdhíola

Ceapadh John ina Stiúrthóir ar Líonraí Fuinnimh agus Cúrsaí Dlí in 2016 agus tá sé ina Stiúrthóir ar Shlándáil Soláthair agus Mórdhíola faoi láthair. Tá John freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar Shlándáil an tSoláthair gáis agus leictreachais agus ar an margadh mórdhíola leictreachais uile-oileáin (SEM) i gcomhar leis an Rialtóir Fóntas i mBéal Feirste. Is céimí é de chuid COBAC é áit ar bhain sé céim B.Eng san Innealtóireacht Mheicniúil amach, agus tá céim M.Sc san Airgeadas ó Scoil Ghnó Smurfit.

Karen Trant - Stiúrthóir Beartas & Cosaint & Chustaiméirí

Tháinig Karen isteach sa Choimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) in 2006. Ceapadh Karen ina Stiúrthóir ar Líonraí Fuinnimh agus Cúrsaí Dlí in 2018 agus ceapadh í ina Stiúrthóir ar Bheartas & Cosaint Chustaiméirí & le déanaí, rannán nua laistigh de CRU. Tá Karen freagrach as Margaí Miondíola, Custaiméirí Gníomhacha & Pacáiste um Fhuinneamh Glan lena n-áirítear Méadrú Cliste. Tá Karen freagrach freisin as Cúram Custaiméirí, Comhlíonadh agus Forfheidhmiú agus tá sí fós ina Stiúrthóir Dlí a sholáthraíonn comhairle don eagraíocht ar gach ábhar dlí. Is céimí í Karen de chuid Ollscoil na Banríona, Béal Feirste áit ar bhain sí céim LLB sa Dlí amach agus is aturnae cáilithe í le Dlí-Chumann na hÉireann. Tá Ard-Dioplóma ag Karen freisin i gCoireacht Chorparáideach, Coireacht an Bhóna Bhán agus Coireacht Rialála (Óstaí an Rí) agus Dioplóma sa Dlí Rialála agus Cleachtas (Dlí-Chumann na hÉireann).

Loretta Joyce - Stiúrthóir Gníomhach um Shábháilteacht Fuinnimh

Tháinig Loretta isteach sa Choimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) in 2016. Ceapadh Loretta ina Stiúrthóir Gníomhach ar Shábháilteacht Fuinnimh in 2022. Tá príomhról maoirseachta ag Rannóg um Shábháilteacht Fuinnimh CRU maidir leis an pobal a choinneáil sábháilte agus mór thionóiscí a chosc in earnáil fuinnimh na hÉireann. Tá Loretta freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar rialáil sábháilteachta fuinnimh san earnáil gháis (líonraí, soláthar, stóráil, úsáid agus dáileadh gáis pheitriliam leachtaithe), san earnáil peitriliam (taiscéalaíocht agus astarraingt in aghaidh an tsrutha ar tír agus amach ón gcósta), agus comhlachtaí maoirseachta sábháilteachta gáis agus leictreachais. Bhí róil ag Loretta roimhe seo sa CRU mar Bhainisteoir Sinsearach Comhlíonta agus Forfheidhmithe, Bainisteoir Creata Sábháilteachta Gáis agus Bainisteoir ar Chomhlacht Maoirseachta Sábháilteachta. D'oibrigh sí freisin mar Chigire sa Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus mar Bhainisteoir Forfheidhmithe Dramhaíola thar ceann údarás áitiúil agus san earnáil phríobháideach um diagnóisic leighis. Tá B.Sc i mBiteicneolaíocht agus Máistreacht i gCosaint an Chomhshaoil ag Loretta chomh maith le Dioplóma Iarchéime i mBainistíocht Phoiblí, Dioplóma Idirnáisiúnta NEBOSH i Sláinte agus Sábháilteacht Cheirde agus Teastas Feidhmiúcháin sa Cheannaireacht Phoiblí.