Leabhráin Chustaiméara

Feidhm chriticiúil an CRF ná cinntiú go bhfaigheann custaiméirí Uisce Éireann sárchaighdeán seirbhíse ón bhfóntas. Baintear é seo amach trí íoschaighdeáin a leagan amach nach mór d’Uisce Éireann a sholáthar dá chustaiméirí.

Foilsíodh na caighdeáin chustaiméara seo sna Leabhráin Chustaiméara a d’fhorbair an CRU, agus leagann sé amach na riachtanas gur gá d’Uisce Éireann cloí leo nuair atáthar ag soláthar seirbhísí uisce agus fuíolluisce do chustaiméirí.

Tugann an CRF faoi iniúchóireachtaí agus spotseiceálacha ar Uisce Éireann chun monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na ndualgas a bhí sna Leabhráin Chustaiméara Baile agus Neamh-Bhaile.

Iniúchóireachtaí Comhlíonta agus Spotseiceálacha Uisce Éireann

Imscrúduithe agus Forfheidhmiú

Féadtar leis an CRF imscrúduithe a dhéanamh ar bhristeacha a d’fhéadfadh tarlú ar na Cóid Chleachtais a bhí faofa ag Uisce Éireann.

Féadtar teacht ar na hiniúchtaí agus na torthaí is deireanaí

Soláthar Uisce Chnoc an Chábáin & Soláthar Uisce Poiblí Réigiúnach Guaire An Chraobhach

Soláthar Uisce Poiblí Choill an Chollaigh

Leaganacha de Leabhráin Chustaiméara Uisce Éireann roimhe seo:

Leabhrán Custaiméara Baile 2017

Leabhrán Custaiméara Neamh-Bhaile 2018