Chomh maith leis na bunphíosaí reachtaíochta seo, athraíodh agus leathnaíodh feidhmeanna agus dualgais an CRU go suntasach trí reachtaíocht a thrasuíonn treoracha an AE isteach i ndlí na hÉireann agus trí reachtaíocht phríomha nua a thabhairt isteach, lena n-áirítear:

Thug na píosaí reachtaíochta seo cumhachtaí don CRU maidir leis an Margadh Leictreachais Aonair uile-oileáin (SEM) agus tá freagrachtaí a bhaineann le sábháilteacht san earnáil fuinnimh tugtha acu freisin do na heagraíochtaí.

Reachtaíocht Fuinnimh Ábhartha Eorpach

Foráiltear san Acht Fuinnimh 2016 (Uimh. 12 de 2016) do leasuithe éagsúla ar an Acht um Rialáil Leictreachais 1999, ar an Acht Gáis 1976, ar Acht NORA 2007 agus ar an Acht um Fhuinneamh Inmharthana 2002 agus ar an Acht um Chlárú Teidil 1964.

Áirítear orthu sin:

  • An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) a athainmniú mar an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU),
  • Sainmhíniú níos leithne ar an Margadh Leictreachais Aonair (SEM) atá ann cheana, chun tionscadal Mhargadh Leictreachais Aonair comhtháite rialtóirí Thuaidh/Theas, nó I-SEM, a éascú,
  • Cumhachtaí forfheidhmithe feabhsaithe don Choimisiún um Rialáil Fuinnimh, lena n-áirítear cumhachtaí chun smachtbhannaí riaracháin a fhorchur,
  • Méaduithe ar na leibhéil phionóis atá ann cheana ar chiontú uathu siúd atá in Ionstraim Reachtúil REMIT 2014 cheana féin a bhaineann le cionta mí-úsáide margaidh sna margaí mórdhíola leictreachais agus gáis de bhun cheanglas Rialachán REMIT an AE,

Tá feidhmeanna agus dualgais an CRU san earnáil uisce leagtha amach san Acht um Sheirbhísí Uisce 2013 agus i reachtaíocht níos déanaí san Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh.2) 2013.

Cuimsíonn Leabhar Reachtaíochta na hÉireann an reachtaíocht go léir atá ábhartha do na hearnálacha fuinnimh agus uisce in Éirinn.