Tá an CRU freagrach as sábháilteacht gnóthas gáis nádúrtha agus GPL a rialála, faoin Acht um Rialáil Leictreachais 1999, arna leasú.

Maidir leis an gCreat Sábháilteachta Gáis

Tá an fheidhm dhlíthiúil ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntais maidir le:

 • sábháilteacht gníomhaíochtaí gnóthas gáis agus suiteálaithe gáis a rialáil
 • sábháilteacht gáis a chur chun cinn do chustaiméirí gáis agus don phobal i gcoitinne

Déanaimid é sin lena chinntiú go gcosnófar an pobal i gcoitinne agus custaiméirí gáis ar na rioscaí sábháilteachta a bhaineann le gás nádúrtha agus gás peitriliam leachtaithe (GPL). Comhlíonaimid na feidhmeanna sin tríd an gCreat Sábháilteachta Gáis (CSF).

Rialacháin

Tá an CRU freagrach as sábháilteacht gnóthas gáis nádúrtha agus GPL a rialála, faoin Acht um Rialáil Leictreachais 1999, arna leasú.

Chun an rialachán sin a chomhlíonadh, bhunaigh CRF Creat Rialála Sábháilteachta Gáis (CRS) in 2007 agus d’fhoilsigh sé leagan nuashonraithe in 2014.

Córas cásanna sábháilteachta gáis nádúrtha

Mar a leagtar amach in Alt 16 den Acht um Rialáil Gáis (Eatramhach) 2022, arna leasú, ceanglaítear ar na gnóthais gáis nádúrtha seo a leanas ceadúnas arna eisiúint ag CRF a bheith acu.

 • Oibritheoirí córais tarchurtha
 • Oibritheoir córais dáileacháin
 • Lastóirí
 • Soláthraithe (lena n-áirítear gás nádúrtha comhbhrúite)
 • Oibritheoirí saoráidí gáis nádúrtha leachtaithe
 • Oibritheoirí stórála gáis

Mar chuid dá n-iarratas ar cheadúnas, ní mór do na gnóthais sin cás sábháilteachta a chur faoi bhráid CRF. Caithfidh sé a bheith i gcomhréir leis na Treoirlínte um Chásanna Sábháilteachta Gáis. Cuidíonn na treoirlínte le gnóthais gháis a gcásanna sábháilteachta nó athruithe ábhartha a fhorbairt lena gcur faoi bhráid CRF.

Ní mór a thaispeáint sa chás sábháilteachta go bhfuil an gnóthas ag bainistiú riosca a bhaineann lena ghnó ar leibhéal atá Chomh hÍseal is Indéanta le Réasún (ALARP).

Áirítear leis an gcóras cás sábháilteachta na líonraí tarchurtha agus dáileacháin gáis nádúrtha ar le Líonraí Gáis Éireann iad agus atá á n-oibriú ag Líonraí Gáis Éireann. Baineann 14,520km de phíblíne ar an gcladach timpeall na hÉireann leis an líonra gáis nádúrtha. Iompraítear gás air chuig breis agus 650,000 custaiméir gach lá.

Ceadúnú GPL

Tá sé tábhachtach go ndéantar gach oibritheoir líonraí dáileacháin GPL píopaithe a rialáil maidir le sábháilteacht.

Tá CRF ag fanacht le hathruithe ar an reachtaíocht faoi láthair lena chur ar ár gcumas gach oibritheoir GPL a chuireann soláthar ar fáil do dhá chustaiméir baile nó níos mó a cheadúnú.

Beidh ceadúnas sábháilteachta GPL Aicme 1 agus cás sábháilteachta ag taisteal nuair a dhéanann duine éigin an méid seo a leanas:

 • allmhairíonn sé nó sí GPL nó ceannaíonn sé GPL go díreach ó scaglann laistigh den Stát
 • tá níos mó ná 10 líonra dáileacháin GPl píopaithe a n-oibriú aige nó aici

Féach ar Cheadúnais GPL Aicme 1

Beidh ceadúnas sábháilteachta GPL Aicme 2 ag teastáil sa chás ina bhfuil10 líonra dáileacháin GPL nó níos lú píopaithe á oibriú ag duine.

Iniúchtaí agus córas cigireachta

Déanann CRF monatóireacht ar chomhlíonadh cáis sábháilteachta gnóthas trí iniúchtaí agus cigireachtaí. Comhaontaíonn CRF clár bliantúil iniúchta agus cigireachta do ghnóthais gháis nádúrtha agus GPL..

Cinntear a hábhair athbhreithnithe trí bhreithniú a dhéanamh orthu seo a leanas:

 • torthaí iniúchta agus cigireachta roimhe seo
 • tuarascálacha feidhmíochta
 • treochtaí na bpríomhthascairí feidhmíochta
 • tuairiscí ar theagmhais
 • cásanna sábháilteachta glactha

Forfheidhmiú

Tá cumhachtaí forfheidhmithe ag CRF i gcás nach bhfuil a gcásanna sábháilteachta á gcomhlíonadh ag gnóthais. Áirítear leis sin an chumhacht a thabhairt ar ghnóthas plean feabhsúcháin a chur isteach agus fógraí feabhsúcháin agus toirmisc a sheirbheáil.

Leagtar amach na cumhachtaí sin san Acht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha 2012 lenar leasaíodh an tAcht um Rialú Leictreachais 1999.

Imscrúdú teagmhas agus córas tuairiscithe

Déanann CRF monatóireacht ar fheidhmíocht sábháilteachta gach gnóthais ceadúnaithe agus imscrúdaíonn sé teagmhais. Déanaimid athbhreithniú ar gach teagmhas a thuairiscítear chun foghlaim uathu ionas nach ndéanfar arís agus arís eile éagus chun beart tapa a dhéanamh nuair is gá.

Tá oibleagáid dhlíthiúil ar Líonraí Gáis Éireann, idir líonraí ceadúnaithe agus neamhcheadúnaithe, agus ar ghnóthais GPL araon teagmhais gáis nádúrtha agus GPL a thuairisciú do CRF.

Ceanglaítear ar ghnóthais ceadúnaithe gáis nádúrtha agus GPL tuarascálacha ráithiúla maidir le feidhmíocht sábháilteachta a chur isteach. Úsáidtear treochtaí a shainaithnítear sa chóras tuairiscithe ar fheidhmíocht sábháilteachta chun an clár iniúchta agus cigireachta a threorú do gach bliain.

Tá oibleagáid ar CRF feidhmiú an Chreata Sábháilteachta Gáis a thuairisciú don Aire ábhartha. Déanaimid é sin trí thuarascáil bhliantúil ar shábháilteacht fuinnimh a fhoilsiú. Áirítear leis sin:

 • faisnéis ar líon na n-iniúchtaí a cuireadh i gcrích
 • líon na gcásanna sábháilteachta nua ar glacadh leo agus líon na dteagmhas a bhaineann le gás

Páirtithe leasmhara