Sectors:
 • Corporate Icon
  Corporate

Recruitment and Consultancy

Appointments to the Panel of Experts for the Recognition of International Professional Qualifications for Gas Installers

The Commission for Regulation of Utilities (the CRU) invites applications for suitably qualified and experienced candidates for appointment to the Panel of Experts.

The CRU is the Competent Authority for gas installers in Ireland. The CRU carries out this function through the Registered Gas Installer (RGI) statutory regulatory scheme. The CRU is establishing a Panel of subject matter experts to review applications from people with relevant non-Irish professional qualifications.

In appointing members of the Panel, the CRU must be satisfied members have:

 • Relevant work experience related to Ireland’s downstream natural gas/LPG industry
 • Knowledge/experience of Irish vocational training qualifications – particularly apprenticeships – plumbing, refrigeration, gas fitting, electrical
 • Working knowledge of relevant gas standards, codes of practice and international best practice in the gas industry
 • Commitment to confidentiality and public safety.

Term of Appointment

A member of the Panel shall hold office for a period of one year from the date of appointment and be eligible for reappointment for an additional one year period.

Application

 Applications (CV and covering letter) should be made by e-mail to: hrdepartment@cru.ie.

The deadline for applications is 20 December 2019 (to be received not later than midnight).

Short-listed candidates will be invited to attend for interview in week commencing 13 January 2020.

Please see the Call for Expression of Interest for additional information, including Person Specification.

 

Ceapacháin chuig an bPainéal Saineolaithe le haghaidh Cáilíochtaí Gairmiúla Idirnáisiúnta do Shuiteálaithe Gáis a Aithint

Iarrann an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRU) iarratais ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí agus an taithí chuí acu lena gceapadh chuig an bPainéal Saineolaithe.

Is é CRU an tÚdarás Inniúil do shuiteálaithe gáis in Éirinn. Comhlíonann CRU an fheidhm sin tríd an scéim rialála reachtúil Suiteálaithe Gáis Cláraithe. Tá CRU ag bunú Painéal a bheidh comhdhéanta de shaineolaithe ábhair chun athbhreithniú a dhéanamh ar dhaoine a bhfuil na cáilíochtaí gairmiúla neamh-Éireannacha iomchuí acu.

Agus é ag ceapadh na mball den Phainéal, ní mór do CRU a bheith deimhin de go bhfuil na nithe seo ag na baill:

 • Taithí oibre ábhartha atá bainteach le tionscal iartheachtach gáis nádúrtha/gáis pheitriliam leachtaigh (LPG) na hÉireann
 • Eolas/taithí ar cháilíochtaí gairmoiliúna Éireannacha – printíseachtaí go háirithe – sa phluiméireacht, sa chuisniú, san fheistiú gáis agus i gcúrsaí leictreachais
 • Eolas oibre ar chaighdeáin, ar chóid chleachtais agus ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta lena mbaineann sa tionscal gáis
 • Tiomantas do rúndacht agus do shábháilteacht an phobail.

Téarma an Cheapacháin

Beidh ball den Phainéal i seilbh oifige ar feadh bliain amháin ó dháta an cheapacháin agus beidh sé/sí incháilithe lena (h)athcheapadh ar feadh tréimhse aon bhliana eile.

An tIarratas

 Ba cheart iarratas (CV agus litir chumhdaigh) a chur isteach trí ríomhphost chuig hrdepartment@cru.ie.

Is é an 20 Nollaig 2019 (faoi mheán oíche ar a dhéanaí) an spriocdháta le haghaidh iarratas a dhéanamh.

Iarrfar ar iarrthóirí gearrliostaithe freastal ar agallamh sa tseachtain dar tosach an 13 Eanáir 2020.

Féach an fhaisnéis bhreise atá ar fáil sa Ghlao ar Léirithe Spéise, lena n-áirítear an tSonraíocht faoin bPearsa.