Published Date: 09 Mar 2020

Sectors:
  • Corporate Icon
    Corporate

Recruitment and Consultancy

Appointments to the Panel of Experts for the Recognition of International Professional Qualifications for Electrical Contractors

The Commission for Regulation of Utilities (the CRU) invites applications for suitably qualified and experienced candidates for appointment to the Panel of Experts.

The CRU is the Competent Authority for electrical contractors in Ireland. The CRU carries out this function through the Registered Electrical Contractor (REC) statutory regulatory scheme. The CRU is establishing a Panel of subject matter experts to review applications from people with relevant non-Irish professional qualifications.

In appointing members of the Panel, the CRU must be satisfied members have:

• Relevant work experience related to Ireland’s domestic electrical industry
• Knowledge/experience of Irish vocational electrical training qualifications – particularly apprenticeships
• Working knowledge of relevant electrical standards, codes of practice and international best practice in the industry
• Commitment to confidentiality and public safety.

Term of Appointment
A member of the Panel shall hold office for a period of one year from the date of appointment and be eligible for reappointment for an additional one year period.

Application
Applications (CV and covering letter) should be made by e-mail to: hrdepartment@cru.ie.

The deadline for applications is 3 April 2020 (to be received not later than midnight).

Short-listed candidates will be invited to attend for interview in week commencing 20 April 2020. Please see below Call for Expression of Interest additional information, including Person Specification.

 

Ceapacháin chuig an bPainéal Saineolaithe le haghaidh Cáilíochtaí Gairmiúla Idirnáisiúnta do Chonraitheoirí Leictreachais a Aithint

Iarrann an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRU) iarratais ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí agus an taithí chuí acu lena gceapadh chuig an bPainéal Saineolaithe.

Is é CRU an tÚdarás Inniúil do chonraitheoirí leictreachais in Éirinn. Comhlíonann CRU an fheidhm sin tríd an scéim rialála reachtúil Conraitheoirí Leictreachais Cláraithe. Tá CRU ag bunú Painéal a bheidh comhdhéanta de shaineolaithe ábhair chun athbhreithniú a dhéanamh ar dhaoine a bhfuil na cáilíochtaí gairmiúla neamh-Éireannacha iomchuí acu.

Agus é ag ceapadh na mball den Phainéal, ní mór do CRU a bheith deimhin de go bhfuil na nithe seo ag na baill:
• Taithí oibre ábhartha atá bainteach le tionscal leictreachais intíre na hÉireann
• Eolas/taithí ar cháilíochtaí gairmoiliúna Éireannacha leictreachais – printíseachtaí go háirithe
• Eolas oibre ar chaighdeáin, ar chóid chleachtais agus ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta lena mbaineann i ndáil le leictreachas sa tionscal
• Tiomantas do rúndacht agus do shábháilteacht an phobail.

Téarma an Cheapacháin
Beidh ball den Phainéal i seilbh oifige ar feadh bliain amháin ó dháta an cheapacháin agus beidh sé/sí incháilithe lena (h)athcheapadh ar feadh tréimhse aon bhliana eile.

An tIarratas
Ba cheart iarratas (CV agus litir chumhdaigh) a chur isteach trí ríomhphost chuig hrdepartment@cru.ie.

Is é an 3 Aibreán 2020 (faoi mheán oíche ar a dhéanaí) an spriocdháta le haghaidh iarratas a dhéanamh.

Iarrfar ar iarrthóirí gearrliostaithe freastal ar agallamh sa tseachtain dar tosach an 20 Aibreán 2020. Féach an fhaisnéis bhreise atá ar fáil sa Ghlao ar Léirithe Spéise, lena n-áirítear an tSonraíocht faoin bPearsa.